หลักการออกแบบ

การออกแบบพัฒนา Tenko Robot อยู่บนปัจจัยจาก 4 ความท้าทายหลักที่บริษัทต้องเผชิญหน้ากับจำนวนพนักงานที่มากและต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงาน
  1. ค่าใช้จ่ายที่สูงจากการใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
  2. ปัญหาความไม่ซื่อตรงในการรายงานผล และ ปัญหาการโต้แย้งระหว่างพนักงาน
  3. ความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคขณะการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์
  4. การสรุปผลการตรวจสอบจำนวนมาก
ด้วยการระบบการทำงานของ Tenko Robot เพื่อแทนที่ผู้ตรวจสอบมนุษย์ จึงสามารถแก้ไขทั้ง 4 ความท้าทายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ :
  • การใช้ Tenko Robot ในการตรวจสอบสุขภาพและความพร้อมของพนักงาน องค์กรจะลดค่าใช้จ่ายที่จากการจ้างเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ อีกทั้ง Tenko Robot สามารภทำงานได้แบบ24ชม.7วัน โดยไม่ต้องพัก ใช้ไฟเพียง30วัตต์(เท่ากับพัดลมขนาดเล็กเปิดเบอร์1)
  • Tenko Robot สามารถตรวจสอบความพร้อมของพนักงานอย่างเป็นอิสระและเที่ยงตรง และ ขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจ
  • Tenko Robot มีระบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและปลอดภัยในการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคระหว่างการตรวจสอบ และมีผลการทดสอบจากสถาบันชั้นนำของเมืองไทย
  • ด้วยระบบการทำงานของ Tenko Robot ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ องค์กรสามารถสรุปผลการตรวจสอบของพนักงานจำนวนมากอย่างรวดเร็วและสะดวก ทำให้การตัดสินใจ เรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบเพื่อวางแผนการฝึกอบรม การปรับตัวและการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การใช้ Tenko Robot ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานขององค์กร
ด้วยความสามารถของ Tenko Robot เราจะสามารถเห็นความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคุมความเสี่ยงและความไม่เสถียรในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีอย่าง Tenko Robot จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการสร้างความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของพนักงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงาน ป้องกันโรคติดต่อ หรือ ลดความขัดแย้งภายในองค์กร โดยอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมประหยัดค่าใช้จ่าย